• تسویه نقدی و معافیت مالیاتی در بازار برق بورس انرژی

  • تامین مالی با اوراق سلف نفت خام

  • صادرات فرآورده از بورس انرژی به مقاصد دریایی