• کشف قیمت منصفانه و انحصارزدایی در بازار معاملات انرژی

  • تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

  • ایجاد بازاری شفاف، کارآمد، با نقد شوندگی و رقابت پذیری بالا