• آغاز معاملات اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی در بورس انرژی

  • بازارگواهی ظرفیت نقطه اتصال نیروگاه های برق با بازار سرمایه

  • رینگ دریایی بورس انرژی معبر شفاف صادرات فرآورده نفتی