• تسویه نقدی و معافیت مالیاتی در بازار برق بورس انرژی

  • ورود بنزین سوپر از بورس انرژی به بازارهای جهانی

  • شفافیت،کارآمدی،نقد شوندگی و رقابت پذیری