• تجهیز بهینه منابع فیزیکی و توسعه مستمرسرمایه های انسانی

  • تعامل و همکاری موثر با نهادهای فعال در بازارهای مالی

  • عید سعید فطر مبارک باد

ارزش کل معاملات بازار فیزیکی 0 تعداد معاملات بازار فیزیکی تعداد معاملات بازار مشتقه حجم معاملات بازار مشتقه