• نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمان به نفت

  • نبود نرخ منصفانه برق،مانع بزرگ تامین مالی نیروگاهها

  • رینگ دریایی بورس انرژی معبر شفاف صادرات فرآورده نفتی