معرفی پذیرش

خلاصه فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در شرکت بورس انرژی ایران بر اساس دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی، مصوب مورخ 29/07/1391 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار


لازم به ذکر است که این فایل حاوی خلاصه ای از فرآیند پذیرش در بورس انرژی ایران بوده و کارکرد اطلاع رسانی دارد، بدیهی است که مرجع استناد قانونی مفاد "دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی، مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 29/07/1391 " می باشد.


1- بازار های بورس انرژی ایران:

بورس داراي چهار بازار فيزيكي، مشتقه، فرعي و ساير اوراق بهادار قابل معامله مي باشد. بازار فيزيكي شامل سه تابلوي برق، نفت و گاز، و تابلوي ساير حامل‌هاي انرژي، بازار مشتقه شامل سه تابلوي قرارداد سلف موازي استاندارد، قرارداد آتي و قرارداد اختيار معامله و بازار ساير اوراق بهادار قابل معامله شامل گواهي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق گواهي ظرفيت مي باشد.


2- انواع پذيرش ها:

    1-. پذیرش کالا در بازار فیزیکی(فصل دو دستورالعمل)    2- پذیرش کالا در بازار فرعی

کالاهای تک محموله ای در بازار فرعی پذیرش و عرضه می گردند(ماده 25) براي هر نوبت عرضه كالا در بازار فرعي بايد درخواستي مجزا به بورس ارائه و با رعايت ترتيبات اين فصل، موافقت كميته عرضه اخذ شود. عرضه يك كالا در بازار فرعي به هر تعداد دفعه، دليلي بر امكان تداوم عرضه آن بدون طي ترتيبات اجرايي فصل سوم اين دستورالعمل نمي‌باشد. (ماده 28)    3- پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه

3. پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه پذيرش اوراق بهادار قابل معامله ازجمله قرارداد سلف موازي استاندارد، قرارداد آتي و قرارداد اختيار معامله در بازار مشتقه به پيشنهاد بورس به تصويب هيئت پذيرش مي‌رسد. (ماده43) دارايي پايه از بين كالاهاي پذيرفته‌شده در بورس يا كالاهاي داراي بازار نقدي قوي انتخاب شده و بايد به تشخيص هيئت پذيرش حداقل حائز شرايط زير باشد: (ماده45) 1- محدوديت قانوني موثر جهت نقل و انتقال دارايي پايه وجود نداشته باشد. 2- مرجع قيمتي روزانۀ قابل اتكا براي بازار نقدي دارايي پايه وجود داشته باشد. 3- امكان تحويل فيزيكي دارايي پايه وجود داشته باشد.    3- کارمزدها:

کارمزدهای مرتبط با پذیرش در بورس انرژی ایران که شامل کارمزد پذیرش کالا و کارمزد درج کالا می¬باشد در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.seo.ir، در شاخه "قوانین، مقررات و امور حقوقی" و زیرشاخه نرخ کارمزد و خدمات قابل رویت می¬باشد.مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس انرژی ایران