فرم ها

کد فرم نام فرم توضیحات نوع دانلود فایل
IEE-L-08 قرارداد مشاور پذیرش نمونه قرارداد مشاور پذیرش پذیرش دانلود
01 فرم مشخصات سهامداری فرم مشخصات سهامداری ذینفعان دانلود
IEE-L-03-01 امیدنامه امیدنامه بازار فیزیکی پذیرش دانلود
IEE-L-03-02 امیدنامه امیدنامه اوراق بهادار مبتنی بر کالا پذیرش دانلود
IEE-L-13 درخواست پذیرش فرم درخواست پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران. پذیرش دانلود
IEE-L-13 اظهار نظر مشاور پذیرش برای کالای اصلی اظهار نظر مشاور پذیرش در خصوص پذیرش کالای اصلی در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران که ضمیمه درخواست پذیرش کالا می باشد. پذیرش دانلود
IEE-L-13 اظهار نظر مشاور پذیرش برای کالای مشابه اظهار نظر مشاور پذیرش در خصوص پذیرش کالای مشابه در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران که ضمیمه درخواست پذیرش کالا می باشد. پذیرش دانلود
02 فرم مشخصات کالا این فرم جهت تغییر یا درج نماد کالا در بازار فیزیکی می باشد بازار دانلود
IMS-D-01 فرم مشخصات پرسنلی پرسشنامه‌ی مشخصات نمایندگان پیشنهادی شرکت های کارگزاری عضو جهت تصدی سمت بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-02 راهنمای فعالیت در بازار فیزیکی فرآیند اجرایی نحوه اخذ کد معاملاتی و شرکت در عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-03 Trading instruction Executive procedures for obtaining a trading code and participating in physical market supplies of Iran Energy Exchange بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-04 فرم درخواست سفارش - بازار مشتقه فرم درخواست سفارش خرید و فروش در بازار مشتقه بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-05 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست فروش/اطلاعیه عرضه در بازار فیزیکی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-06 فرم درخواست سفارش - بازار فیزیکی فرم درخواست خرید کالا در بازار فیزیکی بازرسی و امور اعضا دانلود
1100 بانک ملت-بازار مشتقه بانک ملت-درخواست استفاده از خدمات ويژه جهت انجام معاملات برق در بورس انرژی(کد عام) بازار دانلود
IMS-D-07 احراز هویت مشتریان حقیقی فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی بازرسی و امور اعضا دانلود
IMS-D-08 احراز هویت مشتریان حقوقی فرم مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی بازرسی و امور اعضا دانلود
524 اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای سلف اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی-ویژه مشتریان دارای کد عام - معاملات برق بازار دانلود
520 تعهد نامه فعالیت شرکت‎های خرده‎فروشی برق تعهد نامه فعالیت شرکت‎های خرده‎فروشی برق در بورس انرژی ایران پذیرش دانلود