آمار معاملات بازار برق

بار پایه کم باری میان باری پر باری
تاریخ تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم تعداد ارزش حجم
1396/04/04
10
621.6 میلیون
4
6,058
30.711 میلیارد
96
0
0
0
0
0
0
1396/03/31
0
0
0
240
614.4 میلیون
6
0
0
0
0
0
0
1396/03/30
0
0
0
130
2.016 میلیارد
4
0
0
0
0
0
0
1396/03/29
0
0
0
470
5.965 میلیارد
8
0
0
0
0
0
0
1396/03/28
55
475.2 میلیون
1
530
1.357 میلیارد
12
250
1.08 میلیارد
5
900
1.332 میلیارد
12
1396/03/27
22
293.712 میلیون
2
140
358.392 میلیون
2
109
470.727 میلیون
7
0
0
0
1396/03/24
386
3.333 میلیارد
11
2,252
7.455 میلیارد
51
640
2.764 میلیارد
12
400
592 میلیون
10
1396/03/23
469
4.052 میلیارد
13
690
6.682 میلیارد
11
901
3.891 میلیارد
18
350
518 میلیون
5
1396/03/22
710
6.122 میلیارد
10
0
0
0
660
2.851 میلیارد
26
0
0
0
1396/03/21
1,294
11.243 میلیارد
26
1,650
6.661 میلیارد
32
2,960
12.787 میلیارد
75
280
414.4 میلیون
4
1396/03/20
790
6.905 میلیارد
23
3,145
8.111 میلیارد
50
1,380
5.96 میلیارد
28
350
518 میلیون
5
1396/03/17
406
3.399 میلیارد
8
8,465
34.957 میلیارد
136
490
2.087 میلیارد
6
0
0
0
1396/03/16
600
9.792 میلیارد
12
620
4.966 میلیارد
23
0
0
0
0
0
0
1396/03/13
2,535
21.665 میلیارد
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/03/10
1
8.88 میلیون
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/03/08
2
124.32 میلیون
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/03/07
2
17.76 میلیون
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/03/03
2
17.76 میلیون
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/03/02
1
8.4 میلیون
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1396/02/31
2
15.84 میلیون
1
320
1.984 میلیارد
4
0
0
0
0
0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 ...51 
نام قرارداد تاريخ نماد اوراق بهادار مبتني بر کالا اندازه قرارداد تعداد معاملات حجم معاملات ارزش معاملات قيمت آغازين قيمت پاياني پايين ترين قيمت بالاترين قيمت قيمت آخرين معامله
كم باري روزانه 13960431
1396/04/04
DAP00PFLEXD960431
8
6
520
1.327 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
كم باري روزانه 13960428
1396/04/04
DAP00PFLEXD960428
8
8
620
1.582 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
كم باري روزانه 13960427
1396/04/04
DAP00PFLEXD960427
8
8
628
1.603 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
كم باري روزانه 13960426
1396/04/04
DAP00PFLEXD960426
8
8
628
1.603 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
ميان باري روزانه 13960426
1396/03/27
DAP00PFMEXD960426
12
1
10
43.187 میلیون
359,890
359,890
359,890
359,890
359,890
كم باري روزانه 13960425
1396/04/04
DAP00PFLEXD960425
8
8
628
1.603 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
ميان باري روزانه 13960425
1396/03/27
DAP00PFMEXD960425
12
1
10
43.187 میلیون
359,890
359,890
359,890
359,890
359,890
كم باري هفتگي 13960424
1396/04/04
DAP00PFLEXW960424
56
2
52
928.928 میلیون
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
كم باري روزانه 13960424
1396/04/04
DAP00PFLEXD960424
8
8
628
1.603 میلیارد
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
ميان باري روزانه 13960424
1396/03/27
DAP00PFMEXD960424
12
1
10
43.187 میلیون
359,890
359,890
359,890
359,890
359,890
ميان باري روزانه 13960423
1396/03/24
DAP00PFMEXD960423
12
1
20
86.376 میلیون
359,900
359,900
359,900
359,900
359,900
ميان باري روزانه 13960422
1396/03/23
DAP00PFMEXD960422
12
2
75
323.964 میلیون
359,960
359,960
359,960
359,960
359,960
كم باري روزانه 13960421
1396/04/04
DAP00PFLEXD960421
8
8
280
714.56 میلیون
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
ميان باري روزانه 13960421
1396/03/23
DAP00PFMEXD960421
12
3
66
285.088 میلیون
359,960
359,960
359,960
359,960
359,960
ميان باري روزانه 13960421
1396/03/27
DAP00PFMEXD960421
12
1
32
138.202 میلیون
359,900
359,900
359,900
359,900
359,900
كم باري روزانه 13960420
1396/04/04
DAP00PFLEXD960420
8
8
280
714.56 میلیون
319,000
319,000
319,000
319,000
319,000
ميان باري روزانه 13960420
1396/03/21
DAP00PFMEXD960420
12
7
230
993.568 میلیون
360,000
359,988
359,960
360,000
359,970
ميان باري روزانه 13960420
1396/03/22
DAP00PFMEXD960420
12
5
140
604.738 میلیون
359,980
359,963
359,950
359,980
359,950
ميان باري روزانه 13960420
1396/03/23
DAP00PFMEXD960420
12
2
100
431.928 میلیون
359,960
359,940
359,920
359,960
359,920
بارپايه روزانه 13960419
1396/03/21
DAP00PFBEXD960419
24
3
120
1.051 میلیارد
364,990
364,973
364,950
364,990
364,950

1 2 3 4 5 6 7 8 ...867