آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق

تاریخبار_پایهکم_باریمیان_باریپر_باری
تعداد_بار_پایه ارزش_بار_پایهحجم_بار_پایهتعداد_کم_باری ارزش_کم_باریحجم_کم_باریتعداد_میان_باری ارزش_میان_باریحجم_میان_باریتعداد_پر_باریارزش_پر_باریحجم_پر_باری
1396/05/30
37,500
337.5 میلیون
6
10,000
26.48 میلیون
1
20,000
67.5 میلیون
1
0
0
0
1396/05/29
70,000
630 میلیون
2
2.26 میلیون
5.985 میلیارد
30
773,000
2.609 میلیارد
7
500,000
1.432 میلیارد
5
1396/05/28
110,000
990 میلیون
3
2.16 میلیون
5.738 میلیارد
43
1.194 میلیون
4.03 میلیارد
25
90,000
257.67 میلیون
3
1396/05/25
418,000
3.762 میلیارد
10
275,000
641.025 میلیون
13
769,000
2.771 میلیارد
11
0
0
0
1396/05/24
1.41 میلیون
12.69 میلیارد
32
640,000
1.492 میلیارد
8
1.988 میلیون
6.908 میلیارد
31
0
0
0
1396/05/23
1.682 میلیون
15.142 میلیارد
31
0
0
0
4.274 میلیون
14.644 میلیارد
94
0
0
0
1396/05/22
153,000
1.377 میلیارد
6
0
0
0
21,000
78.75 میلیون
2
50,000
143.15 میلیون
2
1396/05/21
1.247 میلیون
11.225 میلیارد
22
220,000
512.82 میلیون
4
2.242 میلیون
7.575 میلیارد
31
254,000
728.273 میلیون
6
1396/05/18
1.355 میلیون
12.196 میلیارد
24
940,000
2.364 میلیارد
11
2.776 میلیون
9.84 میلیارد
48
650,000
1.866 میلیارد
14
1396/05/17
2.741 میلیون
24.682 میلیارد
57
869,000
2.015 میلیارد
15
5.43 میلیون
19.939 میلیارد
96
0
0
0
1396/05/16
147,000
1.32 میلیارد
10
0
0
0
2.1 میلیون
7.872 میلیارد
46
40,000
117.6 میلیون
4
1396/05/15
612,000
5.508 میلیارد
12
1.402 میلیون
3.602 میلیارد
19
150,000
564 میلیون
7
350,000
1.004 میلیارد
8
1396/05/11
70,000
631.68 میلیون
7
1.185 میلیون
2.979 میلیارد
30
1.12 میلیون
4.211 میلیارد
20
300,000
861 میلیون
6
1396/05/10
80,000
721.92 میلیون
5
775,000
2.019 میلیارد
16
0
0
0
0
0
0
1396/05/09
400,000
3.61 میلیارد
5
5.724 میلیون
13.464 میلیارد
75
2.3 میلیون
8.648 میلیارد
42
0
0
0
12345...>>

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1396/05/30 DAP00PFBEXD960603 بارپايه روزانه 13960603
375
375
375
375
375
1
30,000
24 720,000
270 میلیون
1396/05/30 DAP00PFLEXD960603 كم باري روزانه 13960603
331
331
331
331
331
1
10,000
8 80,000
26.48 میلیون
1396/05/30 DAP00PFMEXD960603 ميان باري روزانه 13960603
375
375
375
375
375
1
20,000
9 180,000
67.5 میلیون
1396/05/30 DAP00PFBEXD960606 بارپايه روزانه 13960606
375
375
375
375
375
1
1,500
24 36,000
13.5 میلیون
1396/05/30 DAP00PFBEXD960607 بارپايه روزانه 13960607
375
375
375
375
375
1
1,500
24 36,000
13.5 میلیون
1396/05/30 DAP00PFBEXD960608 بارپايه روزانه 13960608
375
375
375
375
375
1
1,500
24 36,000
13.5 میلیون
1396/05/30 DAP00PFBEXD960609 بارپايه روزانه 13960609
375
375
375
375
375
1
1,500
24 36,000
13.5 میلیون
1396/05/30 DAP00PFBEXD960610 بارپايه روزانه 13960610
375
375
375
375
375
1
1,500
24 36,000
13.5 میلیون
1396/05/29 DAP00PFLEXD960626 كم باري روزانه 13960626
331
331
331
331
331
1
100,000
8 800,000
264.8 میلیون
1396/05/29 DAP00PFBEXD960602 بارپايه روزانه 13960602
375
375
375
375
375
1
35,000
24 840,000
315 میلیون
1396/05/29 DAP00PFLEXD960602 كم باري روزانه 13960602
332
331
331
332
332
4
165,000
8 1.32 میلیون
437.72 میلیون
1396/05/29 DAP00PFMEXD960602 ميان باري روزانه 13960602
375
375
375
375
375
3
373,000
9 3.357 میلیون
1.259 میلیارد
1396/05/29 DAP00PFPEXD960602 بارپيك روزانه 13960602
409
409
409
409
409
1
100,000
7 700,000
286.3 میلیون
1396/05/29 DAP00PFBEXD960603 بارپايه روزانه 13960603
375
375
375
375
375
1
35,000
24 840,000
315 میلیون
1396/05/29 DAP00PFLEXD960607 كم باري روزانه 13960607
331
331
331
331
331
1
10,000
8 80,000
26.48 میلیون
12345...>>