آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق
حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1399/06/02
70,000
873.6 میلیون
7
1.68 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/06/01
10,000
124.8 میلیون
1
240,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1399/05/27
169,500
2.115 میلیارد
3
4.068 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/25
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/21
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/17
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/16
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/15
1,000
10.8 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/04
3,000
33.84 میلیون
3
72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/06/27
1,500
17.64 میلیون
1
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/06/13
210,000
1.688 میلیارد
3
5.04 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/07
1,200
12.672 میلیون
1
28,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/06
1,100
11.616 میلیون
1
26,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/03
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/02
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1399/06/02 DAP00PFBEXD990606 بارپايه روزانه 13990606
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990607 بارپايه روزانه 13990607
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990608 بارپايه روزانه 13990608
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990609 بارپايه روزانه 13990609
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990610 بارپايه روزانه 13990610
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990611 بارپايه روزانه 13990611
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/02 DAP00PFBEXD990612 بارپايه روزانه 13990612
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/06/01 DAP00PFBEXD990605 بارپايه روزانه 13990605
520
520
520
520
520
1
10,000
24 240,000
124.8 میلیون
1399/05/27 DAP00PFBEXD990601 بارپايه روزانه 13990601
520
520
520
520
520
1
56,500
24 1.356 میلیون
705.12 میلیون
1399/05/27 DAP00PFBEXD990602 بارپايه روزانه 13990602
520
520
520
520
520
1
56,500
24 1.356 میلیون
705.12 میلیون
1399/05/27 DAP00PFBEXD990603 بارپايه روزانه 13990603
520
520
520
520
520
1
56,500
24 1.356 میلیون
705.12 میلیون
1397/07/25 DAP00PFBEXD970729 بارپايه روزانه 13970729
420
420
420
420
420
1
1,000
24 24,000
10.08 میلیون
1397/07/21 DAP00PFBEXD970725 بارپايه روزانه 13970725
420
420
420
420
420
1
1,000
24 24,000
10.08 میلیون
1397/07/17 DAP00PFBEXD970721 بارپايه روزانه 13970721
450
450
450
450
450
1
800
24 19,200
8.64 میلیون
1397/07/16 DAP00PFBEXD970720 بارپايه روزانه 13970720
450
450
450
450
450
1
800
24 19,200
8.64 میلیون
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد