آمار معاملات قراردادهای سلف موازی استاندارد برقحجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات ساعت بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
1397/07/25
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/21
1,000
10.08 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/17
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/16
800
8.64 میلیون
1
19,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/15
1,000
10.8 میلیون
1
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/07/04
3,000
33.84 میلیون
3
72,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/06/27
1,500
17.64 میلیون
1
36,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/06/13
210,000
1.688 میلیارد
3
5.04 میلیون
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/07
1,200
12.672 میلیون
1
28,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/06
1,100
11.616 میلیون
1
26,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/03
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/02
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/05/01
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/04/31
1,600
16.512 میلیون
1
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1397/04/30
4,000
41.28 میلیون
3
96,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12345...>>
تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
1397/07/25 DAP00PFBEXD970729 بارپايه روزانه 13970729
420
420
420
420
420
1
1,000
24 24,000
10.08 میلیون
1397/07/21 DAP00PFBEXD970725 بارپايه روزانه 13970725
420
420
420
420
420
1
1,000
24 24,000
10.08 میلیون
1397/07/17 DAP00PFBEXD970721 بارپايه روزانه 13970721
450
450
450
450
450
1
800
24 19,200
8.64 میلیون
1397/07/16 DAP00PFBEXD970720 بارپايه روزانه 13970720
450
450
450
450
450
1
800
24 19,200
8.64 میلیون
1397/07/15 DAP00PFBEXD970719 بارپايه روزانه 13970719
450
450
450
450
450
1
1,000
24 24,000
10.8 میلیون
1397/07/04 DAP00PFBEXD970709 بارپايه روزانه 13970709
470
470
470
470
470
1
1,000
24 24,000
11.28 میلیون
1397/07/04 DAP00PFBEXD970710 بارپايه روزانه 13970710
470
470
470
470
470
1
1,000
24 24,000
11.28 میلیون
1397/07/04 DAP00PFBEXD970711 بارپايه روزانه 13970711
470
470
470
470
470
1
1,000
24 24,000
11.28 میلیون
1397/06/27 DAP00PFBEXD970631 بارپايه روزانه 13970631
490
490
490
490
490
1
1,500
24 36,000
17.64 میلیون
1397/06/13 DAP00PFBEXD970709 بارپايه روزانه 13970709
335
335
335
335
335
1
70,000
24 1.68 میلیون
562.8 میلیون
1397/06/13 DAP00PFBEXD970710 بارپايه روزانه 13970710
335
335
335
335
335
1
70,000
24 1.68 میلیون
562.8 میلیون
1397/06/13 DAP00PFBEXD970711 بارپايه روزانه 13970711
335
335
335
335
335
1
70,000
24 1.68 میلیون
562.8 میلیون
1397/05/07 DAP00PFBEXD970511 بارپايه روزانه 13970511
440
440
440
440
440
1
1,200
24 28,800
12.672 میلیون
1397/05/06 DAP00PFBEXD970510 بارپايه روزانه 13970510
440
440
440
440
440
1
1,100
24 26,400
11.616 میلیون
1397/05/03 DAP00PFBEXD970509 بارپايه روزانه 13970509
430
430
430
430
430
1
1,600
24 38,400
16.512 میلیون
12345...>>
تاریخ حجم بار پایه ارزش بار پایه تعداد بار پایه کیلووات بار پایه حجم کم باری ارزش کم باری تعداد کم باری کیلووات ساعت کم باری حجم میان باری ارزش میان باری تعداد میان باری کیلووات ساعت میان باری حجم پر باری ارزش پر باری تعداد پر باری کیلووات ساعت پر باری
اطلاعاتی وجود ندارد

تاريخ نماد معاملاتی نام قرارداد قيمت آغازين آخرین قیمت کمترین قيمت بیشترین قيمت قیمت پایانی تعداد معاملات (قرارداد)حجم معاملات اندازه قرارداد کیلو وات ساعت (ریال)ارزش معاملات
اطلاعاتی وجود ندارد