دیدبان بازار

کم باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
كم باري روزانه 13960730 4 220000 505120000 287 287 287 0.690000 289 0.690000 287 287
كم باري روزانه 13960801 8 475000 1227600000 288 287 287 0.690000 289 0.690000 287 288 1 20000 54000000
كم باري روزانه 13960802 6 400000 1033200000 287 287 287 0.690000 289 0.690000 287 287 1 20000 54000000
كم باري روزانه 13960803 4 200000 516600000 287 287 287 0.690000 289 0.690000 287 287 1 20000 54000000
ميان باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
ميان باري هفتگي 13960806 3 100000 2471000000 353 353 353 0.000000 353 0.000000 353 353 1 40000 991200000
ميان باري روزانه 13960730 4 310000 1316880000 354 354 354 0.000000 354 0.000000 354 354
ميان باري روزانه 13960801 8 430000 1521400000 354 354 354 0.000000 354 0.000000 353 354 1 60000 216000000
ميان باري روزانه 13960802 7 430000 1521400000 354 354 354 0.000000 354 0.000000 353 354 1 60000 216000000
ميان باري روزانه 13960803 6 430000 1521400000 354 354 354 0.000000 354 0.000000 353 354 1 60000 216000000
پر باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپيك هفتگي 13960806 5 330000 4643100000 402 402 402 0.000000 402 0.000000 402 402 2 400000 7000000000
بارپيك روزانه 13960730 1 150000 242400000 404 404 404 -0.250000 403 -0.250000 404 404
بار پايه
نماد امروز دیروز قیمت خرید فروش
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ارزش حجم تعداد
بارپايه روزانه 13960801 2 201240 1.642 میلیارد 344 340 340 0.000000 340 0.000000 340 344 0 3.426 میلیارد 415000 1
بارپايه روزانه 13960802 2 201240 1.642 میلیارد 344 340 340 0.580000 342 0.580000 340 344 0 3.426 میلیارد 415000 1
بارپايه روزانه 13960803 2 14240 116.317 میلیون 344 340 340 0.000000 340 0.000000 340 344 0 3.179 میلیارد 385000 1
کم باری
ميان باری
پر باری
بار پايه
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین نوع تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000