دیدبان بازار

کم باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
كم باري هفتگي 13960417 2 302 5394928000 319000 319000 319000 4.78 335000 4.78 319000 319,000.00 1 100 1786400000 1 50 891800000
كم باري روزانه 13960417 4 140 357280000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 2 5104000
كم باري روزانه 13960421 4 140 357280000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 2 5104000
كم باري هفتگي 13960424 1 26 464464000 319000 319000 319000 0.31 320000 0.31 319000 319,000.00 1 100 1786400000
كم باري روزانه 13960419 4 140 357280000 319000 319000 319000 -1.27 315000 -1.27 319000 319,000.00 1 138 352176000 1 90 219600000
كم باري روزانه 13960420 4 140 357280000 319000 319000 319000 -1.27 315000 -1.27 319000 319,000.00 1 200 480000000
كم باري روزانه 13960418 4 140 357280000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 48 122496000
كم باري روزانه 13960426 4 314 801328000 319000 319000 319000 -6.33 300000 -6.33 319000 319,000.00 1 314 801328000 1 314 766160000
كم باري هفتگي 13960410 1 170 3036784800 318990 318990 318990 0.32 320000 0.32 318990 318,990.00 1 100 1786400000
كم باري روزانه 13960424 4 314 801328000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 314 766160000
كم باري روزانه 13960425 4 314 801328000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 314 766160000
كم باري روزانه 13960431 3 260 663520000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 80 204160000
كم باري روزانه 13960427 4 314 801328000 319000 319000 319000 -6.33 300000 -6.33 319000 319,000.00 1 314 766160000
كم باري روزانه 13960410 1 5 12760000 319000 319000 319000 0.31 320000 0.31 319000 319,000.00 1 95 242440000
كم باري روزانه 13960428 4 310 791120000 319000 319000 319000 -3.24 308990 -3.24 319000 319,000.00 1 4 10208000
ميان باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
پر باری
نماد امروز دیروز قیمت فروش خرید
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بار پايه
نماد امروز دیروز قیمت خرید فروش
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش ارزش حجم تعداد
بارپايه هفتگي 13960410 1 2 124.32 میلیون 370,000 370,000 370,000 -5.71 350,000 -5.71 370,000 370,000 1 2 124.32 میلیون 0
بارپايه هفتگي 13960417 1 3 186.48 میلیون 370,000 370,000 370,000 -6.32 348,000 -6.32 370,000 370,000 1 3 186.48 میلیون 0
کم باری
ميان باری
پر باری
بار پايه
نماد تعداد حجم ارزش اولین آخرین پایانی درصد پایانی درصد کمترین بیشترین نوع تعداد حجم ارزش تعداد حجم ارزش
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000
بارپايه روزانه 13940113 2 20 4907520000 426000 426000 426000 -1.31 420500 -1.31 426000 426,000.00 بار پایه 3 35 420000000