اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

تاریخ عنوان فایل
1395/12/10 گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت پرشیان فولاد در نماد سپرشن 961 دریافت فایل
1395/12/16 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961" دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنندج961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه951) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 951 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنندج 961 دریافت فایل
1396/03/28 گشایش نمادهای کم باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/29 گشایش نمادهای میان باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کمباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میانباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی نماد ستاره 961 دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای ستاره 961 دریافت فایل
1396/06/01 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "ستاره 961 " دریافت فایل
1396/07/03 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله (پرند) دریافت فایل
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري دریافت فایل
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران دریافت فایل