اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

تاریخ عنوان فایل
1395/12/10 گشایش نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت پرشیان فولاد در نماد سپرشن 961 دریافت فایل
1395/12/16 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961" دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سنندج961) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه951) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/21 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 08/08/95) دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 951 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 961 دریافت فایل
1396/03/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سنندج 961 دریافت فایل
1396/03/28 گشایش نمادهای کم باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/29 گشایش نمادهای میان باری روزانه قراردادهای سلف موازی استاندارد برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کمباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میانباری روزانه تحویل 01/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/03/30 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری هفتگی تحویل 07/05/96)-بازارعمده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه اتمام دوره بازارگردانی نماد ستاره 961 دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پایه ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد بار پیک ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد کم باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (گشایش نماد میان باری ماهانه تحویل 01/07/96)-بازارخرده فروشی برق دریافت فایل
1396/05/25 اطلاعیه معاملاتی در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای ستاره 961 دریافت فایل
1396/06/01 اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "ستاره 961 " دریافت فایل
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري دریافت فایل
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران دریافت فایل
1396/08/10 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/17 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) " دریافت فایل
1396/08/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمپنا 971) دریافت فایل
1396/09/07 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت گروه مپنا (نماد "سمپنا 971") دریافت فایل
1396/09/08 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" دریافت فایل
1396/09/11 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971" فایل ندارد
1396/09/11 " تمديد دوره پيش گشايش عرضه اوليه قراردادهاي سلف موازي استاندارد گروه مپنا" دریافت فایل
1396/09/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمپنا 971 دریافت فایل
1396/11/01 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی دریافت فایل
1396/11/02 اطلاعیه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین مالی دولت دریافت فایل
1396/11/04 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندار گاز مایع شرکت پتروشیمی بندر امام دریافت فایل
1396/11/07 اطلاعیه عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971 دریافت فایل
1396/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 971) دریافت فایل
1396/12/09 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 971") دریافت فایل
1396/12/09 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971" دریافت فایل
1396/12/22 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 971 دریافت فایل
1397/01/28 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 981) دریافت فایل
1397/02/03 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 981") دریافت فایل
1397/02/11 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سماه 981 دریافت فایل
1397/07/08 "اطلاعیه مهم در خصوص دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/07/28 "اطلاعیه مهم در خصوص تغییر شرایط بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)" دریافت فایل
1397/08/29 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا (نماد سمپنا 971) " دریافت فایل
1397/09/12 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه دریافت فایل