قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 21:44:10 1397/07/25
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13970729
450
200,000
2.16 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13970730
450
200,000
2.16 میلیارد
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13970730
400
1,000
9.6 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 21:44:10 1397/07/25
تعداد معاملات 1
ارزش معاملات 10.091 میلیارد
حجم معاملات 33,000
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سمپنا971 سلف موازي برق گروه مپنا 971
323,500
324,954
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
سماه971 سلف موازي برق ماهتاب گستر 971
304,755
305,786
305,786
305,786
1
33,000
33,000
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
457,038
461,862
سماه961 سلف موازي برق ماهتاب گستر 961
424,315
430,441
سبندر971 سلف گازمايع 971
2.84 میلیون
2.858 میلیون
سنفت971 سلف نفت خام سبك داخلي 971
3.278 میلیون
3.217 میلیون
سپرشن961 سلف موازي برق پرشيان فولاد 961
0
0
سبندر961 سلف گازمايع پترو بندر امام961
0
0
سماذر951 سلف موازي نفت خام ميدان آذر951
0
0
سمانك956 سلف موازي استانداردنفت كوره956
0
0
سماه971 سلف موازي برق ماهتاب گستر 971
0
0
305,786
305,786
1
33,000
33,000
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 21:44:10 1397/07/25
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0