قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 23:2:12 1396/12/06
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه هفتگي 13961219
600
250,000
25.2 میلیارد
1
بارپايه هفتگي 13961212
600
190,000
19.152 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13961210
300
245,000
1.764 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13961211
280
70,000
470.4 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13961210
245
100,000
588 میلیون
1
بارپايه روزانه 13961210
245
100,000
588 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري روزانه 13961210
220
245,000
431.2 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
ميان باري روزانه 13961210
257
58,000
223.59 میلیون
2
ميان باري روزانه 13961210
256
35,000
134.4 میلیون
1
ميان باري روزانه 13961210
255
100,000
382.5 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 23:2:12 1396/12/06
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
457,038
461,862
سماه961 سلف موازي برق ماهتاب گستر 961
424,315
430,441
سپرشن961 سلف موازي برق پرشيان فولاد 961
0
0
سبندر961 سلف گازمايع پترو بندر امام961
0
0
سماذر951 سلف موازي نفت خام ميدان آذر951
0
0
سمانك956 سلف موازي استانداردنفت كوره956
0
0
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 23:2:12 1396/12/06
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0