قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:27:9 1397/02/05
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13970225
285
50,000
342 میلیون
1
بارپايه روزانه 13970226
285
50,000
342 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13970214
300
1,000
7.2 میلیون
1
بارپايه روزانه 13970216
300
1,500
10.8 میلیون
1
بارپايه روزانه 13970215
300
1,500
10.8 میلیون
1
بارپايه روزانه 13970210
284
30,000
204.48 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:27:9 1397/02/05
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سنفت971 سلف نفت خام سبك داخلي 971
2.987 میلیون
2.991 میلیون
سمپنا971 سلف موازي برق گروه مپنا 971
301,334
301,469
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سبندر971 سلف گازمايع 971
2.745 میلیون
2.747 میلیون
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
457,038
461,862
سماه961 سلف موازي برق ماهتاب گستر 961
424,315
430,441
سپرشن961 سلف موازي برق پرشيان فولاد 961
0
0
سماه971 سلف موازي برق ماهتاب گستر 971
0
0
سماذر951 سلف موازي نفت خام ميدان آذر951
0
0
سبندر961 سلف گازمايع پترو بندر امام961
0
0
سمانك956 سلف موازي استانداردنفت كوره956
0
0
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:27:9 1397/02/05
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0