قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:26:16 1396/09/20
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13960924
400
250,000
2.4 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13961004
400
50,000
480 میلیون
1
بارپايه روزانه 13960924
400
250,000
2.4 میلیارد
1
بارپايه روزانه 13961004
400
50,000
480 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13960930
285
150,000
1.026 میلیارد
2
بارپايه روزانه 13960927
285
340,000
2.326 میلیارد
5
بارپايه روزانه 13960928
285
450,000
3.078 میلیارد
4
بارپايه هفتگي 13960925
285
70,000
3.352 میلیارد
2
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري روزانه 13960924
300
150,000
360 میلیون
1
كم باري روزانه 13960924
300
150,000
360 میلیون
1
كم باري روزانه 13960930
250
400,000
800 میلیون
2
كم باري روزانه 13960928
250
100,000
200 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري روزانه 13960929
237
390,000
739.44 میلیون
3
كم باري روزانه 13961003
237
250,000
474 میلیون
1
كم باري روزانه 13960928
237
390,000
739.44 میلیون
3
كم باري روزانه 13961004
237
250,000
474 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
ميان باري روزانه 13960924
312
20,000
68.64 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:26:17 1396/09/20
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
256,800
256,918
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
457,038
461,862
سماه961 سلف موازي برق ماهتاب گستر 961
424,315
430,441
سپرشن961 سلف موازي برق پرشيان فولاد 961
0
0
سبندر961 سلف گازمايع پترو بندر امام961
0
0
سماذر951 سلف موازي نفت خام ميدان آذر951
0
0
سمانك956 سلف موازي استانداردنفت كوره956
0
0
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 20:26:16 1396/09/20
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0