قراردادهاي سلف موازي استاندارد

وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت 16:48:53 1396/04/06
تعداد معاملات 0
ارزش معاملات 0
حجم معاملات 0
قرارداد تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپايه روزانه 13960429
500,000
210
2.52 میلیارد
2
بارپايه روزانه 13960421
500,000
210
2.52 میلیارد
2
بارپايه روزانه 13960428
500,000
210
2.52 میلیارد
2
بارپايه روزانه 13960420
500,000
110
1.32 میلیارد
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري هفتگي 13960424
319,000
100
1.786 میلیارد
1
كم باري هفتگي 13960410
319,000
100
1.786 میلیارد
1
كم باري روزانه 13960415
319,000
100
255.2 میلیون
1
كم باري روزانه 13960423
319,000
38
96.976 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
كم باري هفتگي 13960417
318,500
50
891.8 میلیون
1
كم باري هفتگي 13960417
318,000
30
534.24 میلیون
1
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
ميان باري روزانه 13960420
500,000
350
2.1 میلیارد
4
ميان باري روزانه 13960417
500,000
350
2.1 میلیارد
4
ميان باري روزانه 13960411
500,000
540
3.24 میلیارد
3
ميان باري روزانه 13960412
500,000
540
3.24 میلیارد
3
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
بارپيك روزانه 13960410
500,000
520
1.04 میلیارد
4
بارپيك روزانه 13960428
500,000
620
1.24 میلیارد
4
بارپيك هفتگي 13960410
500,000
300
4.2 میلیارد
1
بارپيك روزانه 13960425
500,000
620
1.24 میلیارد
4
قرارداد قیمت حجم ارزش تعداد
وضعیت بازار بسته
به روز رسانی اطلاعات قیمت
تعداد معاملات
ارزش معاملات
حجم معاملات
نماد نام قيمت ديروز قيمت پاياني آخرين معامله کمترین قيمت بیشترین قيمت تعداد حجم ارزش
سمانك954 سلف موازي استاندارد نفت كوره-4
957,602
975,917
سمانك955 سلف موازي استاندارد نفت كوره-5
1.009 میلیون
999,173
ستاره961 سلف بنزين ستاره خليج فارس 961
249,545
249,896
سنندج961 سلف موازي برق سنندج مپنا961
425,032
428,320
سمانك951 سلف موازي استانداردنفت كوره380
1.311 میلیون
1.312 میلیون
سماه951 سلف موازي برق ماهتاب گستر 951
534,682
535,453
سمانك952 سلف موازي استاندارد نفتكوره380
1.314 میلیون
1.322 میلیون
سمانك953 سلف موازي استاندارد نفت كوره-3
1.232 میلیون
1.234 میلیون