هيئت مديره

اعضای حقوقی هیئت مدیره نماینده عضو حقوقی سمت تماس(دبیرخانه هیئت مدیره)
شرکت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيانمحمد ملاکیرئیس هیئت مدیره42274
شرکت سرمايه گذاري تدبير علي احمدينائب رئیس هیئت مدیره42274
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان عليرضا وفاعضو هیئت مدیره42274
شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا عليرضا خجسته وهاب زادهعضو هیئت مدیره42274
موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارسيد رضا علويعضو هیئت مدیره42274
موسسه کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانعباس باباگل زادهعضو هیئت مدیره42274
سرمایه گذاری اهدافمرتضی علی اکبریعضو هیات مدیره