ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
سید علیحسینیمدیر عاملs.a.hosseini@irenex.ir88540001
علینقویمعاونت پشتیبانی  88541554
علیرضااسدیمدیر امور مالیa.asadi@irenex.ir 
فریدونشکوهیمدیر امور اداریf.shokouhi@irenex.ir 
محمدعسگریمدیر عملیات بازار برقmh.asgari@irenex.ir88745728
حسینحسنقلی پورمدیر پذیرش و بازاریابیh.hasangholipour@irenex.ir88730871
محمودکریمیرئیس اداره بازرسی و امور اعضا و نظارت 88506221
محمدصالحی فررئیس اداره عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.salehifar@irenex.ir88730840
  امور سهام 88731271
رضاپیرنظرامور فناوری اطلاعاتr.pirnazar@irenex.ir