ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
سید علیحسینیمدیر عاملs.a.hosseini@irenex.ir88540001
علینقویمعاونت اجرایی  88541554
علیرضااسدیمدیر امور مالیa.asadi@irenex.ir 
فریدونشکوهیمدیر امور اداریf.shokouhi@irenex.ir 
رضا امامیسرپرست اداره روابط عمومیr.emami@irenex.ir42274-182
محمد حسینعسگریسرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادیmh.asgari@irenex.ir42274-200
حسینحسنقلی پورمدیر پذیرش و بازاریابیh.hasangholipour@irenex.ir88730871
محمودکریمیسرپرست مدیریت عملیات بازار برقm.karimi@irenex.ir42274-151
محمدصالحی فرمدیر عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.salehifar@irenex.ir42274-150
ریحانهنجاریان هنزاییسرپرست اداره بازرسی ، امور اعضا و نظارت 42274-142
  امور سهام 88731271
رضاپیرنظرامور فناوری اطلاعاتr.pirnazar@irenex.ir