ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
سید علیحسینیمدیر عاملs.a.hosseini@irenex.ir66753522
علیرضااسدیمدیر امور مالیa.asadi@irenex.ir66760143
فریدونشکوهیمدیر امور اداریf.shokouhi@irenex.ir66730782
محمد حسینعسگریمدیر عملیات بازار برقmh.asgari@irenex.ir66753675
حسینحسنقلی پوررئیس اداره پذیرش و بازاریابیh.hasangholipour@irenex.ir66753794
محمدصالحی فررئیس اداره عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.salehifar@irenex.ir66704130
رضاپیرنظرامور فناوری اطلاعاتr.pirnazar@irenex.ir66753163