مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT224 معماران تجارت آفتاب در رینگ بین الملل با کد استاندارد 762470637

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6109: 733128:-87975411
نماد تجاری IHLMTCABFB0970728
نام تولید کننده شرکت معماران تجارت آفتاب
محل تحویل فوب بندرعباس
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد MT224 معماران تجارت آفتاب در رینگ بین الملل با کد استاندارد 762470637
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50000.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -49950000.00
حداکثر قیمت مجاز 50050000.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20000 30000
1 20000 50000
تعداد حجم قیمت
1 20000 50000
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 20000 50,000
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد