مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6112: 733480:-88017622
نماد تجاری DSFTBCABEX0970728
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 21919.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 15344.00
حداکثر قیمت مجاز 219190.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 60 22100
1 60 22300
1 60 22399
1 60 22799
1 60 24919
1 90 21999
1 90 22400
1 90 22500
1 90 22599
1 120 25659
1 150 41522
1 150 42022
1 150 42522
1 150 43022
2 180 23919
1 180 24919
1 198 64399
1 198 73399
1 204 68399
2 300 46069
تعداد حجم قیمت
1 600 21919
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 198 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 64,399
تاريخ حجم قيمت
1398/03/11 600 مترمكعب 47,058
1398/03/05 900 مترمكعب 47,058
1398/02/29 30 مترمكعب 47,988
1398/02/29 570 مترمكعب 47,988
1398/02/10 30 مترمكعب 48,010
1398/02/10 30 مترمكعب 48,005
1398/02/10 540 مترمكعب 47,988
1398/01/18 30 مترمكعب 41,404
1398/01/18 144 مترمكعب 41,404
1398/01/07 600 مترمكعب 41,404
12345...>>