مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 178: 21387:-2566458
نماد تجاری DIGBECABEX0970920
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 43065.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 30146.00
حداکثر قیمت مجاز 430650.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 60 43065
1 100 43065
تعداد حجم قیمت
1 1000 43065
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 60 43,065
1397/09/17 100 تن 43,065
تاريخ حجم قيمت
1397/09/24 200 تن 34,100
1397/09/24 60 تن 34,100
1397/09/24 100 تن 34,100
1397/09/24 50 تن 34,100
1397/09/03 100 تن 39,824
1397/09/03 40 تن 39,824
1397/09/03 20 تن 39,824
1397/09/03 100 تن 39,824
1397/03/12 200 تن 19,952
1397/03/12 200 تن 19,952
12345...>>