مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1753: 210399:-25247924
نماد تجاری DIRTBCABEX0970924
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49024.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 34317.00
حداکثر قیمت مجاز 490240.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 49000
2 25 49024
2 50 49024
تعداد حجم قیمت
1 500 49024
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 25 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 49,024
1397/09/18 50 تن 49,024
تاريخ حجم قيمت
1397/10/08 50 تن 43,288
1397/09/10 46 تن 56,214
1397/09/10 50 تن 56,214
1397/09/06 23 تن 56,214
1397/08/22 100 تن 67,218
1397/08/22 50 تن 67,218
1397/07/28 50 تن 59,432
1397/07/28 100 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 57,599
12345...>>