مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 198: 23775:-2853044
نماد تجاری DCQABCABEX0970920
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38927.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 27249.00
حداکثر قیمت مجاز 389270.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 4000 38927
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/09/25 300 تن 38,927
1397/09/12 1000 تن 38,927
1397/09/10 1000 تن 38,927
1397/09/10 200 تن 38,927
1397/09/06 975 تن 38,927
1397/09/06 1000 تن 38,927
1397/09/06 1000 تن 38,927
1397/08/21 1000 تن 46,817
1397/08/21 1000 تن 46,817
1397/08/21 1500 تن 46,817
1234