مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 97: 11697:-1403681
نماد تجاری DIRBACABEX0970921
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49024.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 34317.00
حداکثر قیمت مجاز 490240.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 25 49024
3 50 49024
2 500 49000
1 1500 49024
تعداد حجم قیمت
1 2500 49024
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 1500 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 50 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 25 49,024
تاريخ حجم قيمت
1397/08/26 1000 تن 67,218
1397/07/18 300 تن 72,111
1397/07/18 400 تن 70,111
1397/07/18 300 تن 69,111
1397/07/18 300 تن 68,111
1397/07/18 300 تن 66,111
1397/07/18 300 تن 64,111
1397/07/18 300 تن 62,111
1397/07/18 75 تن 61,650
1397/07/18 225 تن 61,170
12345...>>