مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1670: 200424:-24050911
نماد تجاری ICDPJPRBFS0980212
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 67.85
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -67782.14
حداکثر قیمت مجاز 67917.85
حداقل حجم خرید 35000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 35000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000000 67.85
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد