مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1320
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 118: 14217:-1706077
نماد تجاری DPLPRCABEX0980201
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 1320
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38511.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 26958.00
حداکثر قیمت مجاز 385110.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
1 110 38511
2 396 38511
1 418 38511
تعداد حجم قیمت
1 1320 38511
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 110 38,511
1398/01/27 418 تن 38,511
1398/01/27 396 38,511
1398/01/27 396 تن 38,511
تاريخ حجم قيمت
1398/01/20 198 تن 37,704
1398/01/20 110 تن 37,704
1398/01/20 110 تن 37,704
1398/01/20 110 تن 37,704
1398/01/20 110 تن 37,704
1398/01/20 110 تن 37,704
1398/01/20 286 تن 37,704
1398/01/20 286 تن 37,704
1397/10/04 110 تن 30,592
1397/10/04 110 تن 30,592
1234