مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 225
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1672: 200644:-24077289
نماد تجاری DHCTZCABEX0980202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 225
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 33106.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23175.00
حداکثر قیمت مجاز 331060.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
3 25 33106
3 50 33106
1 200 33004
تعداد حجم قیمت
1 225 33106
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 50 33,106
1398/01/27 25 تن 33,106
1398/01/27 50 33,106
1398/01/27 25 تن 33,106
1398/01/27 25 33,106
1398/01/27 50 تن 33,106
تاريخ حجم قيمت
1398/02/24 50 تن 35,375
1398/02/24 25 تن 35,375
1398/02/24 25 تن 35,375
1398/02/24 50 تن 35,375
1398/02/24 50 تن 35,375
1398/02/24 50 تن 35,375
1398/02/24 25 تن 35,375
1398/02/24 25 تن 35,375
1398/02/17 25 تن 35,498
1398/02/17 50 تن 35,498
12345...>>