مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 100
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1672: 200685:-24082215
نماد تجاری DLNTZCABEX0980202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 100
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 4200.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 2940.00
حداکثر قیمت مجاز 42000.00
حداقل حجم خرید 5
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
1 10 4250
1 90 4411
1 100 4458
تعداد حجم قیمت
1 100 4200
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 100 4,458
تاريخ حجم قيمت
1398/03/12 85 تن 5,360
1398/03/12 5 تن 5,360
1398/03/07 40 تن 5,105
1398/03/07 50 تن 5,105
1398/02/31 10 تن 4,862
1398/02/24 5 تن 4,630
1398/02/24 95 تن 4,630
1398/02/17 5 تن 4,630
1398/02/02 80 تن 4,410
1398/02/02 10 تن 4,410
1234