مشاهده اطلاعات نماد : نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1501: 180173:-21620773
نماد تجاری ICLNIPRBFK0980219
نام تولید کننده شركت ملي نفت ايران
محل تحویل فوب جزيره خارک
تاریخ عرضه 1398/02/03
نام تجاری کالا نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 65.43
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -65364.57
حداکثر قیمت مجاز 65495.43
حداقل حجم خرید 35000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 35000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000000 65.43
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/29 35000 بشکه نفت خام سبک 52.25
1397/08/20 210000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/20 245000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/20 245000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
12