مشاهده اطلاعات نماد : قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1672: 200674:-24080927
نماد تجاری DTAZEFWBEX0980210
نام تولید کننده شرکت ذوب آهن اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 44000.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 30800.00
حداکثر قیمت مجاز 48400.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 25 44000
2 50 40002
3 75 40002
5 75 44000
2 325 40001
1 325 40002
1 325 40003
1 325 40005
1 375 40000
1 400 40001
تعداد حجم قیمت
1 400 44000
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 75 44,000
1398/01/27 25 تن 44,000
1398/01/27 75 44,000
1398/01/27 75 تن 44,000
1398/01/27 75 44,000
1398/01/27 75 تن 44,000
تاريخ حجم قيمت
1397/12/12 50 تن 41,800
1397/12/12 50 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 25 تن 41,800
1397/12/12 50 تن 41,800
1397/11/08 50 تن 36,190
12345...>>