مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5475: 657027:-78843259
نماد تجاری ICDPJPRBFS0980914
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 57.8700
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -57812.13
حداکثر قیمت مجاز 57927.87
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000000 57.87
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد