مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 360: 43215:-5185854
نماد تجاری IKRNDCABEX0980904
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 1000 500
تعداد حجم قیمت
1 10000 500
تاریخ حجم قیمت
1398/08/27 1000 500
تاريخ حجم قيمت
1398/09/13 500 تن 480
1398/09/12 500 تن 480
1398/09/12 500 تن 480
1398/09/11 500 تن 480
1398/09/11 500 تن 480
1398/09/11 500 تن 480
1398/09/05 500 تن 500
1398/09/04 500 تن 500
1398/09/04 1000 تن 500
1398/08/22 2500 تن 505
12