مشاهده اطلاعات نماد : نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5423: 650798:-78095773
نماد تجاری IKRNDCABEX0980904
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 1000 500
تعداد حجم قیمت
1 10000 500
تاریخ حجم قیمت
1398/08/27 1000 500
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 3000 تن 320
1399/03/26 12000 تن 320
1399/03/12 3000 تن 317.62
1399/03/12 3000 تن 315.57
1399/03/12 6000 تن 310.75
1399/02/31 500 تن 345
1399/02/31 500 تن 345
1399/02/30 6000 تن 310
1399/02/30 3000 تن 310
1399/02/29 3000 تن 310
12345