مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5474: 656939:-78832727
نماد تجاری ILGLNPRBFL0980904
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت لاوان
محل تحویل فوب لاوان
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -50.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -50050.00
حداکثر قیمت مجاز 49950.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 1500 -41
1 1500 -38.97
تعداد حجم قیمت
1 1500 -50
تاریخ حجم قیمت
1398/08/27 1500 -38.97
تاريخ حجم قيمت
1399/02/01 2500 تن 33.26
1398/12/13 3000 تن -79.7
1398/11/21 3500 تن -80
1398/10/17 3500 تن -65
1398/04/30 5000 تن -128.5
1398/04/10 5000 تن -106
1397/07/28 15000 تن -59
1397/05/29 10000 تن -59
1397/05/17 5000 تن -75
1397/04/03 5100 تن 127
123