مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2400000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5086: 610337:-73240475
نماد تجاری DSVTBCABEX0980916
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/09
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
3 30000 48927
4 60000 48927
2 90000 48927
1 120000 48927
1 180000 48927
1 1020000 48927
تعداد حجم قیمت
1 2400000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/09 1020000 48,927
1398/09/09 90000 ليتر 48,927
1398/09/09 60000 48,927
1398/09/09 30000 ليتر 48,927
1398/09/10 120000 48,927
1398/09/10 30000 ليتر 48,927
1398/09/11 90000 48,927
1398/09/11 60000 ليتر 48,927
1398/09/11 180000 48,927
1398/09/12 60000 ليتر 48,927
1398/09/12 60000 48,927
1398/09/13 30000 ليتر 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/04/14 60000 ليتر 41,579
1399/04/14 60000 ليتر 39,444
1399/04/14 60000 ليتر 39,444
1399/04/14 30000 ليتر 39,444
1399/04/14 90000 ليتر 39,444
1399/04/14 60000 ليتر 39,444
1399/04/14 30000 ليتر 39,444
1399/04/14 30000 ليتر 39,444
1399/04/14 90000 ليتر 39,444
1399/04/14 60000 ليتر 39,444
12345...>>