مشاهده اطلاعات نماد : متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1750
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5129: 615508:-73860962
نماد تجاری DMTKVCABEX0980917
نام تولید کننده شرکت متانول کاوه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
حجم عرضه 1750
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 16350.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 11445.00
حداکثر قیمت مجاز 1635000.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 25 16350
1 50 16350
2 75 16350
4 100 16350
1 150 16350
1 200 16350
1 300 16350
تعداد حجم قیمت
1 1750 16350
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 100 16,350
1398/09/12 50 تن 16,350
1398/09/12 25 16,350
1398/09/13 300 تن 16,350
1398/09/13 200 16,350
1398/09/16 150 تن 16,350
1398/09/16 100 16,350
1398/09/16 0 تن 16,350
1398/09/16 100 16,350
1398/09/16 100 تن 16,350
1398/09/16 75 16,350
تاريخ حجم قيمت
1399/04/16 50 تن 16,659
1399/04/16 400 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 75 تن 16,659
1399/04/16 75 تن 16,659
1399/04/16 200 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 100 تن 16,659
1399/04/16 150 تن 16,659
12345...>>