مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 115: 13818:-1658190
نماد تجاری IHCPGCABEX0980920
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 463.3600
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -462896.64
حداکثر قیمت مجاز 463823.36
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 20000 463.36
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد