مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 250
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5026: 603137:-72376495
نماد تجاری DLFTZCABEX0980917
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 250
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36135.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 25295.00
حداکثر قیمت مجاز 361350.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 25 36135
تعداد حجم قیمت
1 250 36135
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 25 36,135
تاريخ حجم قيمت
1399/03/12 25 تن 33,292
1399/03/12 25 تن 33,292
1399/03/12 25 تن 33,292
1399/03/12 25 تن 33,292
1399/03/06 25 تن 21,389
1399/03/06 50 تن 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
1399/03/06 50 تن 20,270
1399/03/06 25 تن 20,270
12345...>>