مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 250
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 48: 5798:-695819
نماد تجاری DLFTZCABEX0980917
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 250
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36135.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 25295.00
حداکثر قیمت مجاز 361350.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 25 36135
تعداد حجم قیمت
1 250 36135
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 25 36,135
تاريخ حجم قيمت
1398/09/05 25 تن 37,477
1398/09/05 50 تن 37,477
1398/08/28 50 تن 35,775
1398/08/21 75 تن 36,023
1398/08/14 25 تن 37,545
1398/08/06 25 تن 37,802
1398/08/06 50 تن 37,802
1398/07/23 25 تن 38,067
1398/07/23 25 تن 38,067
1398/07/16 50 تن 37,024
12345...>>