مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5061: 607379:-72885533
نماد تجاری ISVBACABEX0980923
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/16
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت بندرعباس در رينگ بين الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 439.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -438561.00
حداکثر قیمت مجاز 439439.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 120 439
2 180 439
1 240 439
1 360 430
1 360 439
1 3000 399
1 3000 400
تعداد حجم قیمت
1 3000 439
تاریخ حجم قیمت
1398/09/16 120 439
1398/09/16 180 مترمكعب 439
1398/09/16 180 439
1398/09/16 240 مترمكعب 439
تاريخ حجم قيمت
1397/04/23 300 مترمكعب 690.02
1397/04/23 510 مترمكعب 690.02
1397/04/23 1200 مترمكعب 690
1397/04/23 600 مترمكعب 690
1397/04/23 390 مترمكعب 690
1394/06/03 30 مترمكعب 401
1392/09/13 600 مترمكعب .93
1392/09/13 1320 مترمكعب .93
1392/09/11 450 مترمكعب .93
1392/07/10 600 مترمكعب .94
12