مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 70000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5088: 610602:-73272280
نماد تجاری INLABCABFO0980920
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ بین الملل
حجم عرضه 70000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 430.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -429570.00
حداکثر قیمت مجاز 430430.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
2 35000 430
تعداد حجم قیمت
1 70000 430
تاریخ حجم قیمت
1398/09/13 35000 430
1398/09/13 35000 تن 430
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد