مشاهده اطلاعات نماد : رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4938: 592569:-71108324
نماد تجاری IRFBICABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 514.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -513486.00
حداکثر قیمت مجاز 514514.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
2 125 514
تعداد حجم قیمت
1 3000 514
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 125 514
1398/09/19 125 تن 514
تاريخ حجم قيمت
1399/04/15 1000 تن 331.11
1399/04/15 500 تن 330.33
1399/04/15 500 تن 325.11
1399/02/13 500 تن 277.11
1399/02/13 500 تن 276.11
1399/02/13 500 تن 275.11
1399/02/13 3000 تن 270.08
1398/09/11 300 تن 510
1398/09/11 500 تن 510
1398/09/11 150 تن 510
12345...>>