مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5700
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6895: 827432:-99291847
نماد تجاری DMTZGFWBEX0981004
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 5700
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 16728.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 11710.00
حداکثر قیمت مجاز 167280.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 16000
11 25 16728
3 50 16728
1 75 16728
2 100 16728
3 125 16728
1 300 16728
1 400 16728
1 1000 16728
تعداد حجم قیمت
1 5700 16728
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 25 16,728
1398/09/19 400 تن 16,728
1398/09/19 25 16,728
1398/09/19 300 تن 16,728
1398/09/19 125 16,728
1398/09/19 1000 تن 16,728
1398/09/19 75 16,728
1398/09/19 125 تن 16,728
1398/09/19 25 16,728
1398/09/19 100 تن 16,728
1398/09/19 25 16,728
1398/09/20 50 تن 16,728
1398/09/20 25 16,728
1398/09/23 50 تن 16,728
1398/09/23 25 16,728
1398/09/23 25 تن 16,728
1398/09/23 50 16,728
1398/09/23 25 تن 16,728
1398/09/23 125 16,728
1398/09/23 25 تن 16,728
1398/09/23 25 16,728
1398/09/23 100 تن 16,728
1398/09/23 25 16,728
تاريخ حجم قيمت
1399/06/31 25 تن 30,927
1399/06/31 200 تن 30,927
1399/06/31 75 تن 30,927
1399/06/31 500 تن 30,927
1399/06/31 50 تن 30,927
1399/06/31 50 تن 30,927
1399/06/31 50 تن 30,927
1399/06/31 100 تن 30,927
1399/06/31 200 تن 30,927
1399/06/31 275 تن 30,927
12345...>>