مشاهده اطلاعات نماد : متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1750
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4961: 595339:-71440727
نماد تجاری DMTKVCABEX0980924
نام تولید کننده شرکت متانول کاوه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
حجم عرضه 1750
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 16728.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 11710.00
حداکثر قیمت مجاز 1672800.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 25 16000
1 50 16728
1 75 16728
1 100 16728
1 225 16728
1 700 16728
تعداد حجم قیمت
1 1750 16728
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 700 16,728
1398/09/19 100 تن 16,728
1398/09/19 225 16,728
1398/09/19 50 تن 16,728
1398/09/20 75 16,728
تاريخ حجم قيمت
1399/04/16 50 تن 16,659
1399/04/16 400 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 75 تن 16,659
1399/04/16 75 تن 16,659
1399/04/16 200 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 25 تن 16,659
1399/04/16 100 تن 16,659
1399/04/16 150 تن 16,659
12345...>>