مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمده

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4938: 592605:-71112648
نماد تجاری ISVKSFWBEX0981010
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/20
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل عمده
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 2000
نوع معامله سلف
قیمت پایه 535.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -534465.00
حداکثر قیمت مجاز 535535.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
3 500 535
تعداد حجم قیمت
1 4000 535
تاریخ حجم قیمت
1398/09/20 500 535
1398/09/23 500 تن 535
1398/09/24 500 535
تاريخ حجم قيمت
1399/02/21 3000 تن 330.52
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
1398/03/19 450000 ليتر 50,058