مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6895: 827450:-99294011
نماد تجاری DREBOFWBEX0981005
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/20
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 75160.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 52612.00
حداکثر قیمت مجاز 751600.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
2 500 75160
تعداد حجم قیمت
1 10000 75160
تاریخ حجم قیمت
1398/09/20 500 75,160
1398/09/20 500 تن 75,160
تاريخ حجم قيمت
1399/04/04 500 تن 61,512
1399/04/04 500 تن 61,512
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/31 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/30 500 تن 55,694
1399/02/24 500 تن 52,369
1399/02/24 500 تن 52,369
12345...>>