مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4961: 595324:-71438936
نماد تجاری DSVPGCABEX0980926
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 300000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 210000
تعداد حجم قیمت
1 300000 48927
تعداد حجم قیمت
1 3000000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 300000 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/04/09 600000 ليتر 38,943
1399/03/10 60000 ليتر 46,493
1399/03/10 60000 ليتر 45,909
1399/03/10 60000 ليتر 44,859
1399/03/10 120000 ليتر 44,309
1399/03/10 180000 ليتر 44,309
1399/03/10 60000 ليتر 44,244
1399/03/10 120000 ليتر 44,019
1399/03/10 120000 ليتر 44,009
1399/03/10 120000 ليتر 43,809
12345