مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1007: 120849:-14501884
نماد تجاری DSVPGCABEX0980926
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 300000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 210000
تعداد حجم قیمت
1 300000 48927
تعداد حجم قیمت
1 3000000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 300000 48,927
تاريخ حجم قيمت
1398/05/26 300000 ليتر 51,490
1398/03/26 300000 ليتر 49,898
1398/03/26 300000 ليتر 49,898
1398/03/26 300000 ليتر 49,898
1398/03/26 300000 ليتر 49,898
1398/03/26 300000 ليتر 49,898
1398/02/30 300000 ليتر 57,057
1398/02/30 300000 ليتر 56,999
1398/02/30 300000 ليتر 56,669
1398/02/30 300000 ليتر 56,669
12