مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 929: 111499:-13379906
نماد تجاری DBLBACABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 58532.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 40973.00
حداکثر قیمت مجاز 585320.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 400 58532
1 500 58532
1 2500 56000
تعداد حجم قیمت
1 3000 58532
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 500 58,532
1398/09/27 400 تن 58,532
تاريخ حجم قيمت
1398/06/27 1500 تن 49,261
1398/06/27 1500 تن 49,261
1398/03/05 25 تن 60,770
1398/03/04 500 تن 60,770