مشاهده اطلاعات نماد : نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4909: 589095:-70691420
نماد تجاری ICLNIPRBFK0981003
نام تولید کننده شركت ملي نفت ايران
محل تحویل فوب جزيره خارک
تاریخ عرضه 1398/09/26
نام تجاری کالا نفت خام سبک شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
حجم عرضه 2000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -7.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -7007.00
حداکثر قیمت مجاز 6993.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000000 -7
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/29 35000 بشکه نفت خام سبک 52.25
1397/08/20 210000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/20 245000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/20 245000 بشکه نفت خام سبک 64.97
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
1397/08/06 35000 بشکه 74.85
12