مشاهده اطلاعات نماد : نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6817: 818040:-98164836
نماد تجاری ICHNIPRBFK0981004
نام تولید کننده شركت ملي نفت ايران
محل تحویل فوب جزيره خارک
تاریخ عرضه 1398/09/27
نام تجاری کالا نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
حجم عرضه 2000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -8.5000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -8508.50
حداکثر قیمت مجاز 8491.50
حداقل حجم خرید 35000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 35000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000000 -8.5
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/10 35000 بشکه نفت خام سنگين 60.68
1398/02/10 35000 بشکه نفت خام سنگين 60.68