مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 13500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4958: 594978:-71397361
نماد تجاری DPEZSCABEXM981001
نام تولید کننده شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
حجم عرضه 13500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 13500 400
تعداد حجم قیمت
1 13500 400
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 13500 400
تاريخ حجم قيمت
1399/01/24 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/12/24 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/11/23 8000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/10/24 13500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/08/22 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/07/22 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/06/25 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 420
1396/11/25 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 420
1396/10/26 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 420