مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 70000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4958: 594971:-71396525
نماد تجاری DPESJCABEXM981001
نام تولید کننده شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج
حجم عرضه 70000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 460.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -459540.00
حداکثر قیمت مجاز 460460.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 70000 460
تعداد حجم قیمت
1 70000 460
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 70000 460
تاريخ حجم قيمت
1399/03/24 130000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 570
1398/12/21 120000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/11/23 120000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/10/24 120000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460