مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4957: 594843:-71381185
نماد تجاری DPEKMPRBEXM981001
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -138.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -1379862.00
حداکثر قیمت مجاز 1380138.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 4500 -158
تعداد حجم قیمت
1 10000 -158
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 4500 -158
تاريخ حجم قيمت
1398/12/24 35000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -198
1398/12/24 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -198
1398/10/24 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -238