مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 975: 117059:-14047136
نماد تجاری DIRTHCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 510 39449
1 1490 39449
تعداد حجم قیمت
1 2000 39449
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 510 39,449
1398/09/25 1490 تن 39,449
تاريخ حجم قيمت
1398/10/17 1500 تن 39,449
1398/10/17 1500 تن 39,449
1398/10/11 2000 تن 39,449
1398/10/10 1970 تن 39,449
1398/10/08 30 تن 39,449
1398/09/23 435 تن 39,449
1398/09/19 1500 تن 39,449
1398/09/19 35 تن 39,449
1398/09/18 30 تن 39,449
1398/09/13 200 تن 39,449
12345...>>