مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 150000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6888: 826581:-99189761
نماد تجاری DPEPDCAPEXM981001
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 150000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 140000 480
تعداد حجم قیمت
1 150000 480
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 140000 480
تاريخ حجم قيمت
1399/06/25 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 498
1399/05/25 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 564
1399/04/25 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 564
1399/03/24 26000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 560
1399/02/27 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 455
1399/01/25 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/12/21 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 455
1398/11/23 32000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 449
1398/07/22 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 496