مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6894: 827299:-99275887
نماد تجاری DBNSRCABEX0980927
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 800000
حداکثر حجم عرضه 400000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 34714.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 24300.00
حداکثر قیمت مجاز 347140.00
حداقل حجم خرید 25000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800000 34714
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/24 100000 ليتر 29,803
1399/03/24 75000 ليتر 29,803
1399/03/24 75000 ليتر 29,803
1399/03/24 75000 ليتر 29,803
1399/02/24 120000 ليتر 11,504
1399/02/24 70000 ليتر 11,394
1399/02/24 250000 ليتر 11,311
1399/02/24 275000 ليتر 11,311
1399/02/24 325000 ليتر 11,311
1399/02/24 160000 ليتر 11,311
12345...>>