مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6868: 824216:-98905967
نماد تجاری IHCPGCABEX0981002
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/25
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 468.9900
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -468521.01
حداکثر قیمت مجاز 469458.99
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 468.99
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/06/15 5000 تن 296
1399/06/15 4000 تن 296
1399/06/15 4000 تن 296
1399/03/26 2000 تن 295
1399/03/26 2000 تن 295
1399/03/13 5000 تن 337
1398/12/06 2000 تن 412.13
1398/12/06 4000 تن 412.13
1398/12/06 5000 تن 412.13
1398/12/06 2000 تن 412.13
12