مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5404: 648528:-77823363
نماد تجاری DPETOCABEXM981201
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 20000 460
تعداد حجم قیمت
1 20000 460
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 20000 460
تاريخ حجم قيمت
1399/05/22 7000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/05/22 8000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/05/22 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/05/22 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/05/22 3000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/05/22 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1399/03/21 8000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 558
1398/12/21 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/12/21 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1398/12/21 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
12