مشاهده اطلاعات نماد : نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 16000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 180: 21605:-2592629
نماد تجاری INTPGCABEX0981203
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 16000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 364.3000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -363935.70
حداکثر قیمت مجاز 364664.30
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 16000 364.3
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد